Tamekane Yoshikatsu | A Flux

A Flux

Tamekane Yoshikatsu

Tamekane Yoshikatsu | A Star Watcher

A Star Watcher

Tamekane Yoshikatsu

Tamekane Yoshikatsu | A Thought Landscape

A Thought Landscape

Tamekane Yoshikatsu

Tamekane Yoshikatsu | At a Far Place

At a Far Place

Tamekane Yoshikatsu

Tamekane Yoshikatsu | In High Summer III

In High Summer III

Tamekane Yoshikatsu

Tamekane Yoshikatsu | In the Stream

In the Stream

Tamekane Yoshikatsu

Tamekane Yoshikatsu | Melancholic Moon

Melancholic Moon

Tamekane Yoshikatsu

Tamekane Yoshikatsu | Play on the Cloud

Play on the Cloud

Tamekane Yoshikatsu

Tamekane Yoshikatsu | Tree

Tree

Tamekane Yoshikatsu

Tamekane Yoshikatsu | Water Tale II

Water Tale II

Tamekane Yoshikatsu

Tamekane Yoshikatsu | Water Tale III

Water Tale III

Tamekane Yoshikatsu

Tamekane Yoshikatsu | Water Tale IV

Water Tale IV

Tamekane Yoshikatsu