Arimori Sei

Tempera & Gold Leaf

Clifton Karhu

Painting

Kojima Kimiko

Silkscreen

Mori Yoshitoshi

Woodblock

Shiihashi Kazuko

Painter of the Nihonga

Tanaka Ryohei

Etching | Aquatint