Arimori Sei | Blue Layer

Arimori Sei

Blue Layer

Arimori Sei | Blue Movement

Arimori Sei

Blue Movement

Arimori Sei | Gou

Arimori Sei

Gou

Arimori Sei | Layer of Corner

Arimori Sei

Layer of Corner

Arimori Sei | Arimori Sei

Arimori Sei

Layer of Movement

Arimori Sei | Blue Layer

Arimori Sei

Layer of Space (Ma)

Arimori Sei | Blue Movement

Arimori Sei

Layer of Space

Arimori Sei | Arimori Sei

Arimori Sei

Meeting (III)

Arimori Sei | Arimori Sei

Arimori Sei

Movement of Green (I)

Arimori Sei | Red Movement (I)

Arimori Sei

Red Movement (I)

Arimori Sei | Arimori Sei

Arimori Sei

Red Movement (III)

Arimori Sei | Arimori Sei

Arimori Sei

Ten

Arimori Sei | Red Movement (I)

Arimori Sei

Tour Revolution (Ten)